info@runyourhead.nl

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden RunYourHead

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder

a. RunYourHead (KVK 80455794), gevestigd en kantoorhoudende te (5591 LB) Heeze aan het adres Ten Borchwardlaan 35; en

b. ‘Cliënt(e), cliënt(e) van RunYourHead

Artikel 2 Dienstverlening

RunYourHead stelt gedurende de duur van de overeenkomst, het personeel ter beschikking en reserveert in het kader van het afgesproken pakket, de betreffende tijd.

Artikel 3 Annulering en te laat komen

a. Tot uiterlijk 48 uur voorafgaand aan een sessie kan cliënt(e), de sessie uitsluitend telefonisch annuleren. Indien RunYourHead niet uiterlijk 48 uur van tevoren een telefonische annulering van cliënt(e) heeft mogen ontvangen, is RunYourHead gerechtigd de volledige prijs van de afgesproken sessie aan cliënt(e) in rekening te brengen, zonder enig recht tot restitutie.
b. Indien cliënt(e) te laat komt bij een afgesproken sessie, is RunYourHead erechtigd de verloren tijd in te korten op de duur van de sessie.

Artikel 3 Betalingsverplichting

a. Zoals vermeld op het inschrijfformulier dient cliënt(e) tijdig voor betaling te hebben zorggedragen. Indien cliënt(e) niet uiterlijk binnen 7 dagen na de vervaldatum alsnog voor betaling heeft zorggedragen, zijn alle verschuldigde en nog niet voldane (termijn)bedragen zonder aanvullende berichtgeving per direct opeisbaar, te vermeerderen met de wettelijke rente en zowel de in als buiten gerechtelijke incassokosten.

b. Het niet gebruikmaken van een sessie of een deel daarvan, ontslaat cliënt(e) geenszins, noch gedeeltelijk, van diens betalingsverplichting.

c. Bij niet betaling van het overeengekomen (termijn)bedrag, is RunYourHead gerechtigd diens werkzaamheden op te schorten totdat de volledige betaling van de openstaande bedragen (met inbegrip van de eventueel verschuldigde wettelijke rente en zowel de in als buitengerechtelijke incassokosten) heeft plaatsgevonden.

Artikel 4 Tijdelijke onderbreking

In geval van ziekte of andere dringende of zwaarwegende redenen, te beoordelen door RunYourHead, kan het pakket, in onderling overleg tijdelijk worden stilgelegd. De betalingstermijnen dienen echter te allen tijde, conform artikel 3 van deze algemene voorwaarden, te worden voldaan voor de overeengekomen tijdstippen.

Artikel 5 Verklaring cliënt(e)

Cliënt(e) verklaart zich gezond te voelen en in staat te zijn om de oefeningen te kunnen uitvoeren. Schade welke voort mocht vloeien uit het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie door cliënt(e) hieromtrent, komen uitdrukkelijk voor eigen rekening en risico van cliënt(e).

Artikel 6 Aansprakelijkheid

a. RunYourHead accepteert geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van lichamelijk letsel en/of verlies c.q. beschadiging van meegebrachte zaken. RunYourHead is jegens cliënt(e) niet aansprakelijk voor enige schade tenzij deze te wijten is aan opzet, grove schuld of ernstige nalatigheid.

b. In elk geval zal het bedrag van de schadevergoeding beperkt zijn tot het maximumbedrag zoals opgenomen in de door RunYourHead is afgesloten (wettelijke) aansprakelijkheidsverzekering.

c. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 Burgerlijk Wetboek, vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval 12 maanden na de gebeurtenis of het nalaten waaruit de schade direct of indirect voortvloeit.

Artikel 7 Gebruik persoonsgegevens

a. Op grond van de huidige AVG is beroepsmatig gebruik van gegevens van cliënt(e) zonder melding niet toegestaan. Cliënt(e) gaat akkoord met elektronische gegevensuitwisseling en realiseert zich dat, ondanks alle door RunYourHead in acht genomen veiligheidsvoorzieningen, er geen absolute zekerheid tegen raadpleging door onbevoegden gegeven kan worden.

Artikel 8 Slotbepalingen

a. De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, wordt uitsluitend beheerst door het Nederlands recht.

b. RunyourHead is te allen tijde bevoegd wijzigingen in onderhavige algemene voorwaarden aan te brengen. Deze treden in werking op het daarvoor aangekondigde tijdstip.

c. Onderhavige algemene voorwaarden worden voorafgaand aan ondertekening van het inschrijfformulier aan cliënt(e) verstrekt, alsmede zijn deze raadpleegbaar op de website www.runyourhead.nl